Інформація про фінансову послугу

Право УЧАСНИКА/ВКЛАДНИКА ВПФ «ПриватФонд» на інформацію відповідно до ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг».

Уповноважена особа ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» (далі – АДМІНІСТРАТОР) до укладення з УЧАСНИКОМ/ВКЛАДНИКОМ пенсійного контракту, договору про виплату пенсії на визначений строк надає УЧАСНИКУ/ВКЛАДНИКУ детальну інформацію.

1. Фінансова послуга, яку пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

1.1. ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» зареєстровано у державному реєстрі фінансових установ України, та має наступні ліцензії:

 • на проведення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
 • на управління активами недержавних пенсійних фондів;
 • на право проведення робіт стосовно захисту інформації.

1.2. Виключним видом діяльності ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» є адміністрування та управління активами недержавних пенсійних фондів (НПФ), у тому числі:

 • ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду;
 • укладання пенсійних контрактів від імені пенсійного фонду;
 • забезпечування здійснення пенсійних виплат учасникам фонду;
 • надання пенсійному фонду агентських та рекламних послуги;
 • здійснювання операцій з управління активами згідно інвестиційної декларації пенсійного фонду.

1.3. Клієнт набуває статусу УЧАСНИКА/ВКЛАДНИКА після укладання пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк.

1.4. Про чинні тарифи на окремі послуги, зміни та/або доповнення до тарифів АДМІНІСТРАТОР повідомляє УЧАСНИКА/ВКЛАДНИКА шляхом їх розміщення на веб-сторінці ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» за посиланням: https://ua-paritet.com.ua.


2. Умови надання додаткових (фінансових) послуг та їх вартість.

2.1. Додаткові фінансові послуги АДМІНІСТРАТОРА, передбачені чинним законодавством України, які надаються УЧАСНИКУ/ВКЛАДНИКУ:

 • надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника фонду (крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк) – 5 гривень;
 • надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії (крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк) – 5 гривень;
 • переведення пенсійних коштів учасника фонду з недержавного пенсійного фонду до іншого пенсійного фонду, страхової організації чи на пенсійний депозитний рахунок банку – 10% від суми переведення, але не більше 50 гривень.

3. Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.

3.1 Вичерпна інформація про пільги та податки фізичних осіб при отриманні ними фінансових послуг розміщена для ознайомлення і користування на веб-сторінці ВПФ «ПриватФонд»: https://privatfond.com.ua/uk/private.


4. Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги.

4.1. Правові наслідки внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги визначаються умовами пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк, Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять відповідні положення.

4.2. У випадку дострокового припинення надання фінансових послуг, порядок розрахунків між сторонами регламентується пенсійним контрактом або договором про виплату пенсії на визначений строк.

4.3. АДМІНІСТРАТОР та УЧАСНИК/ВКЛАДНИК, які є сторонами Договору/Контракту, несуть майнову відповідальність за:

 • невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором/Контрактом;
 • збитки, завдані одній із Сторін відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги.

5.1. Механізм захисту прав споживачів визначається Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023- XII. АДМІНІСТРАТОР не виконує жодних дій та не надає жодної інформації щодо пенсійних контрактів, виплат за договорами про виплату пенсій на визначений строк, що укладені з УЧАСНИКОМ/ВКЛАДНИКОМ, або інформації щодо самого УЧАСНИКА/ВКЛАДНИКА без відповідних письмових підтверджень, підтвердженої згоди на обробку персональних даних УЧАСНИКА/ВКЛАДНИКА, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Спори, що виникатимуть у процесі виконання умов пенсійного контракту, договору про виплату пенсії на визначений строк, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між сторонами шляхом переговорів, ці спори вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.


6. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

6.1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

 • 01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3.
 • Сторінка у мережі Інтернет: www.nfp.gov.ua.
 • Телефон: +38 (044) 234-39-46.

6.2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

 • 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.
 • Сторінка у мережі Інтернет: www.nssmc.gov.ua.
 • Телефон: +38 (044) 254-23-31.

6.3. Національний банк України:

 • 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
 • Офіційний сайт: www.bank.gov.ua.
 • Телефон: +38 (044) 253-01-80.

6.4. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів:

 • 01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 1.
 • Сторінка у мережі Інтернет: www.consumer.gov.ua.
 • Телефон: +38 (044) 279-12-70.

7. Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

7.1. У разі, коли АДМІНІСТРАТОР пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами, вартість винагороди не повинна перевищувати розмір встановлений чинним законодавством України та/або пенсійним контрактом, договором на виплату пенсії на визначений строк.